lur 0431-760 60

GDPR

GDPR-information

 1. Bakgrund

 

Mäklaren T Darpö AB ( i fortsättningen “vi”, “oss” eller “vårt”) samlar in och lagrar information

som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Denna informationstext anger vilka kategorier

av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

 

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar

Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång,

användning, överföring och radering av Personuppgifter.

 

Med “Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad

eller identifierbar fysisk person.

 

Vi samlar in personuppgifter från Lantmäteriets Fastighetsregister .

 

 1. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

 

 • Köpare

 

Om du köper en bostad som vi förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen

för detta ändamål är:

 

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av oss. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering

av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt

lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för

detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla

köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera

banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta

ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har

undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av

tvist.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt

en bostad förmedlad genom oss. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer

för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter

vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

 

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

 • Säljare

 

I samband med att du säljer en bostad genom oss behandlar vi dina personuppgifter för följande

ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa

ändamål är.

 

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom oss. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har

fullgjorts.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet

enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Namn
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då

vårt räkenskapsår avslutats.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering

av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt

lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie¬ring av terrorism. Dina personuppgifter kommer för

detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla

köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera

banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10

år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga

anspråk i händelse av tvist.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom

att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för

dessa ändamål är.

 

 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla

bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter

kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter

vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

 

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

 • Potentiella säljare

 

Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi

dina personuppgifter för följande ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter vi

behandlar för dessa ändamål är.

 

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgifter hänförliga till bostaden

 

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer

för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

 

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa

ändamål är.

 

 • Namn på fastighetsmäklarföretaget
 • E-postadress
 • Telefonnummer

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

marknadsföra våra tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år

från att uppgifterna har samlats in.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss. De uppgifter vi

behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

 

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

 

 • Spekulanter

 

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av oss behandlar vi dina personuppgifter för

följande ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen

för detta ändamål är:

 

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom oss.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt

som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av

liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den

bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De

uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lämnade bud

 

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt

fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att

budgivningen har avslutats.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De

uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för

förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid

som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag. De

uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

 

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du

visat intresse för.

 

 • Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

 

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger

bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De

uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter

vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

 

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

 1. Överföring av Personuppgifter

 

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i

länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för

lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig

lagstiftning.

 

Personuppgiftsbiträden: Vitec

 

 1. Återkallande av samtycke

 

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss och som är hänförligt till

sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

 

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och

uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att

du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

 1. Dina rättigheter

 

 • Rätt till rättelse och registerutdrag

 

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter

korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta

Personuppgifter.

 

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

 

 • Rättigheter från och med den 25 maj 2018

 

 1. i) Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer

att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har

du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen

genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen

måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

 

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för

direktmarknadsföringsändmål.

 

 1. ii) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas

annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av

dina Personuppgifter.

 

iii) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att

endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till

radering.

 

 1. iv) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är

fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

 1. v) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen

är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att

Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina

personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

 

 1. i) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om

sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt

tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med

dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga

samtycke till detta.

 

 • Klagomål till tillsynsmyndighet

 

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter.

Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till

Integritetsskyddsmyndigheten .

 

 1. Kontakta oss

 

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av

dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

 

Org nr:556656-3960 Mäklaren T Darpö

Adress: Köpmansgatan 55, 269 38 Båstad

Telefon: 0431-76060

E-post: darpo@darpo.nu