1. Tänk, fundera och räkna

Visst är det lätt att hitta fina bostäder att drömma om. En blick på exempelvis Hemnet och fantasierna om lantliga kök, stora trädgårdar, högt i tak eller vackra balkonger börjar ta fart. Ofta handlar det just om att du förälskar dig i en bostad, då är det bra att ha gått igenom vad du behöver och hur mycket du kan betala.

Redan innan du börjar leta bostad bör du noga fundera över dina behov och önskemål. Var vill du bo? Hur stort vill du bo? Vad vill du absolut ska finnas i bostaden? Vad skulle du gärna önska dig? Vad ska absolut inte finnas i bostaden? Det finnas många frågor att ställa.

Det är också viktigt att du räknar på vad du faktiskt har råd att betala. Kanske kan du göra detta tillsammans med din bank. Det är alltid bra att ha ett lånelöfte redan innan du börjar gå på visningar, eftersom du då tydligt vet vad du har för ekonomiska möjligheter.

2. Visning/föranmälan

Många människor tycker att det är spännande att gå på visningar, medan andra upplever det som jobbigt. Att gå på flera visningar kan dock vara en fördel, då detta ger dig en klar uppfattning om vad du gillar och vad du tycker mindre om. I vissa fall är visningarna öppna och då är det bara att gå dit. I andra fall behöver du boka visningen eller föranmäla att du tänker komma. Inget av detta förpliktar till köp utan handlar oftast om mäklarens olika säkerhetsåtgärder, beroende på vilken bostad som ska visas upp.

Om du hittar en bostad som du tycker är intressant och som har ett utannonserat visningsdatum, maila gärna mäklaren för att visa ditt intresse. Då är sannolikheten större att inget hinner hända med bostaden innan visningen utan att du får veta det.

Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa och när. Säljaren kan bestämma sig för att sälja bostaden innan den inplanerade visningen.

Under visningen är det viktigt att du går igenom bostaden ordentligt för att bestämma dig för om du tycker om den eller inte. Men det är också viktigt att ta tillfället i akt att undersöka bostaden. Hinner du inte undersöka den på ett tillfredställande sätt kan du be om få göra detta senare.

Tycker du att bostaden är intressant, meddela mäklaren detta i ett så tidigt skede som möjligt. Inte heller detta förpliktar till något, men skapar större förutsättningar för att inte bostaden blir såld utan att du får veta det.

3. Budgivning

Efter visningen undersöker mäklaren intresset bland potentiella köpare. Ofta ringer mäklaren upp de som besökt visningen och frågar om de vill lägga ett bud. Läs mer under rubriken ”lägga bud på en bostad”, för att mer i detalj få information om budgivningar se vidare Fmf budgivning

4. Undersökningsplikt

Som köpare av en bostad har du en ganska omfattande undersökningsplikt, framför allt vid köp av fastighet. Många köpare väljer därför att anlita en professionell besiktningsman. Även vid köp av bostadsrätt gäller det att undersöka vad du köper.

Visningen är ett bra tillfälle att skaffa sig en uppfattning om bostaden och att förvissa sig om att den uppfyller krav och behov. På visningen finns även möjlighet att undersöka vissa delar av bostaden extra noga, till exempel standard på badrum och kök.

Om du inte hinner med detta under visningen bör du be om att få en extra möjlighet att besöka bostaden för en undersökning.

Köp av fast egendom

Om du köper fast egendom, dvs mark eller byggnad (hus) har du en långtgående undersökningsplikt. Fullföljer du inte undersökningsplikten mister du dina möjligheter att senare påtala fel och brister, om dessa hade kunnat upptäckas vid en noggrannare genomgång.

Köp av bostadsrätt

Även vid köp av bostadsrätt gäller det att noga undersöka det du köper. Även om det finns en förening som har hand om fastigheten är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig för allt som är inne i lägenheten.

Köper du en bostadsrätt är det viktigt att komma ihåg att undersöka sådant som har med föreningen att göra. Detta kan vara att se över föreningens ekonomi, eller att prata med styrelsen om det är några stora renoveringar eller andra förändringar på gång som kan påverka avgiften framöver. Det är viktigt att tänka på att du vid köp av en bostadsrätt köper in dig i en ekonomisk förening som har till uppgift att äga och förvalta fastigheten där du ska bo.

Besiktning

De flesta människor som köper en bostad har inte tillräckligt med kunskaper för att kunna genomföra en fullständig besiktning på egen hand. Du har därför möjlighet att anlita en professionell besiktningsman.

Vid besiktningen ska bostaden noga gås igenom och fel och brister påtalas. Om besiktningsmannen misstänker fel som inte direkt kan iakttas bör besiktningen utvidgas. Även åtgärdsförslag kan diskuteras för att du som köpare ska få en så tydlig bild av bostadens skick som möjligt.

Besiktning efter kontraktsdatum

Ibland blir det väldigt lite tid till att besikta bostaden innan kontrakten ska skrivas under. Då brukar mäklaren rekommendera att en klausul skrivs in i köpehandlingarna, som ger dig som köpare rätt att besikta bostaden inom en viss tid efter det avtalet skrivits under. Om besiktningen visar att bostaden har betydande fel och att förutsättningarna för köpet därför förändras, kan du ha möjlighet att häva köpeavtalet utan att det leder till ekonomiska konsekvenser.

Förbesiktning - behöver bostaden inte undersökas då?

Idag är många bostäder, framför allt fastigheter, redan besiktigade när de säljs. Detta innebär dock inte att köparen undgår undersökningsplikten. Denna är fortfarande lika djupgående och även om en förbesiktning gjorts är en ny besiktning att rekommendera.

Ofta erbjuder besiktningsföretaget som gjort den första besiktningen, en genomgång av besiktningsprotokollet med dig som köpare. Du får då ta ställning till om du tycker att detta räcker eller om du vill göra en helt egen fullständig besiktning

Friskrivning

Normalt sett kan ett dolt fel, hävdas upp till tio år efter att ett hus har köpts. Ett dolt fel är ett fel som inte upptäckts vid besiktningen, En säljare har dock möjlighet att friskriva sig från dolda fel genom att upprätta en så kallad friskrivningsklausul i köpekontraktet. Detta innebär att bostaden säljs med överenskommelsen att du som köpare inte kan göra några anspråk på säljaren för fel och brister som upptäcks efter köpet. Friskrivningsklausuler är till exempel vanligt när säljaren är ett dödsbo eller ska flytta utomlands.

Det är upp till dig som köpare att avgöra om du godkänner friskrivningsklausulen eller inte. Om du accepterar en friskrivningsklausul är det extra viktigt att göra en noga genomgång av bostaden.

Många gånger säljs dessa bostäder lite billigare, men det är viktigt som du som köpare försöker hitta alla fel innan köpet. Detta för att kunna besluta om du vill köpa bostaden och om köpeskillingen är rimlig.

5. Kontraktskrivning

Mäklaren förhandlar kring alla delar av köpet, med säljaren och med dig som potentiell köpare. Det gäller att komma överens om köpeskilling, tillträdesdag och andra eventuella villkor. I slutändan ska ni båda känna er nöjda med affären.

När ni kommit överens är det dags att skriva köpehandlingar. Det är först när handlingarna är påskrivna av dig och säljaren som ett bindande avtal har ingåtts. Fram till dess att ni båda skrivit under finns inget bindande köp och ni har båda två rätt att ångra er utan ekonomiska konsekvenser.

I de flesta fall kommer säljare och köpare överens om att en handpenning ska betalas in cirka 1-2 veckor efter att kontraktet är undertecknat. Handpenningen brukar i normalfallet ligga på ca 10 % av köpeskillingen.

6. Handpenning

För det mesta sätts handpenningen in på mäklarens klientmedelskonto. Om det finns villkor i avtalet som måste uppfyllas innan köpet ska anses vara helt bindande är insättning på mäklarens klientmedelskonto ett krav. På så sätt skyddas både du och säljaren om något oförutsett skulle inträffa. Fastighetsmäklaren känner till vilka regler som råder och föreslår den bästa lösningen i varje enskilt fall.

7. Godkännande från bostadsrättsförening

Om du köper en bostadsrätt är köpet inte klart förrän du fått godkännande om medlemskap från bostadsrättsföreningen. Efter att köpehandlingarna är påskrivna ska du därför direkt ansöka om medlemskap i föreningen. I de flesta fall hjälper fastighetsmäklaren till med detta.

Vissa bostadsrättsföreningar kräver att köparen betalar en ansökningsavgift till föreningen innan medlemskapet behandlas. Om detta gäller i ditt fall får du ett brev med information om hur betalningen ska göras.

Bostadsrättsföreningen bedömer om köparen har möjligheter att betala avgiften och att köparen inte har en tidigare historik av att släpa efter med betalningar.

När medlemskapet i föreningen är beviljat är köparen medlem i föreningen och har rätt att bo i föreningens hus.

8. Tillträde och försäkring

Ofta behövs det lite tid från det att köpehandlingarna skrivs på tills säljaren är redo att flytta ut och köparen kan flytta in. I kontraktet kommer ni överens om tillträdesdag. På tillträdesdagen görs de slutgiltiga ekonomiska uppgörelserna upp och ägarskapet övergår till köparen.

Det är viktigt att du tecknar en försäkring för bostaden som gäller från denna dag. Tala med ditt försäkringsbolag om vilken försäkring som lämpar sig bäst för den bostad du köpt.

I och med tillträdet övertar du allt betalningsansvar för bostaden, och får alla skyldigheter och rättigheter som följer med köpet.

9. Lagfart

Har du köpt en fastighet ska du bli lagfaren ägare för fastigheten. Det innebär att det i alla register står att du är ägare till fastigheten. I normalfallet brukar säljare och köpare underteckna ett köpebrev på tillträdesdagen. Detta skickas sedan till Inskrivningsmyndigheten, där uppgifterna förs in i Lantmäteriets fastighetsregister. Du betalar en procentuell avgift på köpeskillingen för lagfarten.

10. Deklaration

Köp av bostad deklarerar du inte för. Men det är viktigt att tänka på att om du, innan eller efter köpet, säljer en annan bostad kan du ha rätt att utnyttja uppskovsbeloppet på kapitalvinst (reavinst). Det bästa är att du redan innan köpet räknar på detta så att du har klart för dig hur ekonomin kommer att se ut efter köp/försäljning. Försäljning deklareras året efter det att kontraktet skrivs under, oavsett tillträdesdag.

Källa FMF